මහ මැතිවරණය අවසන්වන තෙක් දේශපාලන පක්ෂ ලියාපදිංචි කරන්නේ නෑ

0 164

uy ue;sjrKh ksu jk;=re kj foaYmd,k mlaIh ,shdmÈxÑ fkdlrk nj ue;sjrK fldñiu m%ldY l,d.

ta wkqj ue;sjrK fldñIka iNdjg whÿïm;a bÈßm;a l< kj foaYmd,k mlaI 154 l ,shdmÈxÑhg wod, lghq;= l,a oeóughs Tjqka ;SrKh lr we;af;a.

fï jkúg ue;sjrK fldñIka iNdfõ foaYmd,k mlaI 70 la ,shdmÈxÑ lr ;sfnkjd.

flfia fj;;a lsishï mlaIhl ku fjkia lsÍu yd ,l=K fjkia lsÍug ue;sjrKhla m%ldYhg m;a lr ;sîu ndOdjla jkafka keye.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...