දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර පරික්ෂාව අද සිට

0 145

ÿïßh .uk w;r;=r fjka l< wdik m%fõYm;% mÍlaIdj wo isg isÿlrk nj ÿïßh fomd¾;fïka;=j mjikjd.

fomd¾;fïka;= úêúOdk wkqj fjka l< wdikhl .uka l< yelafla cd;sl ye÷kqïm; fyda úfoaY .uka n,m;% wxl i|yka m%fõYm;% orkafkl=g muKhs.

fï fya;=fjka ;u cd;sl ye÷kqïm;a wxlh fyda úfoaY .uka n,m;% wxlh m%fõYm;%fha ksjerÈj igykaj ;sfíoehs mÍlaId l< hq;=hs.

jhi wjqreÿ 18 g wvq ye÷kqïm;a fkdue;s <uhska i|yd foudmshkaf.a wkkH;d m;%h ms<s.kq ,nk nj ÿïßh fomd¾;fïka;=j m%ldY l,d.

ta wkqj wo isg wod< m%fõYm;% mÍlaId lrk w;r” tys§ wkkH;djo ixikaokh lsÍula isÿlrkq we;s.

tys fjkialï mej;=Kfyd;a isÿjk wmyiq;d ms<sn|j j. fkdlshk njhs ÿïßh fomd¾;fïka;=j jeäÿrg;a lshd isáfha.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...