ලංකාවේ ප්‍රථම කොරෝනා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානය ලෙස හැඳල ලාදුරු රෝහල පත් කරයි

0 1,167

ye|, ,dÿre frday, furg m%:u fldfrdakd ksfrdaOdhk uOHia:dkh njg m;a lr ;sfnkjd.

ta wkqj fldfrdakd ffjrih iS.%fhka me;sfrk brdkh” ol=Kq fldßhdj iy b;d,sfha isg furgg meñfKk ish¨ .=jka u.Ska Èk 14l ksfrdaOdhkhg ,la lsÍu i|yd fuu ia:dkhg fhduqlrk lrkq we;s.

fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d udOH fj; woyia olajñka lshd isáfha fuu uOHia:dkfha lghq;= i|yd Y%S ,xld hqo yuqodfõ iïmQ¾K iyh ,nd.kakd njhs.

fï w;r Y%S ,xldj we;=¨ rgj,a 10 lska meñfKk .=jka u.Skag kj fldfrdakd ffjrih je<£ fkdue;s njg ffjoH iy;slhla bÈßm;a lsÍu l=fõgh úiska wksjd¾h lr ;sfnkjd.

trg isú,a .=jka fiajd wêldßh úiskqhs fuu kshuhka mkjd we;af;a.

Y%S ,xldjg wu;rj ms,smSkh” bkaÈhdj” nx.a,dfoaYh” ;=¾lsh” wi¾nhscdkh” fcda¾ðhdj” Bðma;=j” isßhdj iy f,nkkfha isg meñfKk .=jka u.Skago fuu ksfhda.h n,meje;afjkjd.

lsishï whqrlska fuu ffjoH iy;slh fkdue;sj meñfKk wfhl= fjf;d;a l=fõghg we;=¨ùug wjir fkd§ughs trg isú,a .=jka fiajd wêldßh ;SrKh lr we;af;a.

Tjqka /f.k tk .=jka iud.ïj,g ov meKúugo kshñ;hs.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...