හෙරොයින් සහ අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය සමග සැකකරුවන් තිදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

0 183

kdúl yuqodj iy mq;a;,u u;aøjH kdYl ld¾hdxYh tlaj 2020 ud¾;= 04 iy 05 hk Èkhkays mq;a;,u m%foaYfha isÿlrk ,o fidaÈis fufyhqul§ fyfrdhska iy whsia u;aøjH iuÕ mqoa.,hska ;sfofkla w;awvx.=jg .ekSuf.k ;sfnkjd.

jhU kdúl úOdkhg wh;a kdúl mqo.,hska msßila yd mq;a;,u u;aøjH kdYl ld¾hdxYh tlaj ud¾;= 04 iy 05 hk Èkhkays mq;a;,u m%foaYh flakaø lr.ksñka isÿ l< fidaÈis fufyhqul§ ieliys; ksjdi ;=kla mÍlaIdjg ,la lr we;.

tys§ wod< ksfjiays isá mqoa.,hska mÍla‍Id lsÍfï§ Tjqka i;=j ;sî fyfrdhska u;aøjH .%Eï 06 ñ,s.%Eï 151lg wdikak m%udKhla iy whsia u;aøjH  .%Eï 02lg wdikak m%udKhla fidhd .ekSug iu;aù we;s w;r” miqj tu mqoa.,hska w;a wvx.=jg f.k ;sfnkjd.

fuf,i w;awvx.=jg .kakd ,o mqoa.,hska jhi wjqreÿ 28 ;a 31;a w;r jhiaj, miqjk tu m%foaYfhau mÈxÑ lrejka nj y`ÿkdf.k we;s w;r” wod, iellrejka iy u;aøjH m%udKh iïnkaOfhka bÈß úu¾Yk lghq;= mq;a;,u fmd,Sish úiska isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...