දඹදිව වන්දනා චාරිකා යාම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට රජය තීරණය කරයි

f,dj mqrd rgj,a 111l fldúâ 19 wdidÈ;hka - urK ixLHdj 4000 blaujhs

0 1,068

f,dj mqrd rgj, .Kkdjla mqrd fldfrdakd ffjirh jHdma;sùu fya;=fjka oUÈj jkaokd pdßld i|yd msg;aju ;djld,slj w;aysgqùug rch ;SrKh l< nj nqoaO Ydik wud;HxYh mjikjd.

tu wud;HxYfha f,alï nkaÿ, yßiapkaø uy;d mejiqfõ oUÈj jkaokdjkays ksr; jk msßfika nyq;rh jhia.; mqoa.,hka njhs.

tjeks jhia.; mqoa.,hka ixpdrh lsÍu wjodkï iy.; njg fi!LH wxY ;S¾Kh lr we;s njo ta uy;d jeäÿrg;a lshd isáfha.

fï Èkj, bkaÈhdfõo fldfrdakd ffjrih me;sr hñka mj;sk njg úfoia udOH jd¾;d lrkjd.

bkaÈhdfjka fï jk úg fldfrdakd ffjrih wdidokh jQjka 45 fofklq jd¾;d jk w;r bka mqoa.,hka isõ fofkl= muKla iqjh ,nd we;s njhs úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkafka.

wo^10& w¨hu 12.15 muK jk úg f,dj mqrd mqoa.,hka 4005 fofkl= urKhg m;aj ;sfnkjd.

mqoa.,hka 114146 fofkl=g ffjirh wdidokh ù we;s w;r bka mqoa.,hka 62833 fofkl= iqjh ,nd we;s njhs úfoia jd¾;d mjikafka.

fldfrdakd ffjrih fï jk úg f,dj mqrd rgj,a 111lg jHdma; ù we;s njo úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkjd.

fldfrdakd ffjrih fyj;a fldúâ 19 ys Wm; isÿ jQ Ökfha muKla fï jk úg mqoa.,hka 80736 fofkl= frda.hg f.dÿrej bk mqoa.,hka 3120 fofkl= urKhg m;aj ;j;a mqoa.,hka 58740la muK iqjh ,nd we;s njhs úfoia jd¾;d fmkajd fokafka.

bka wk;=rej jeäu frda.Ska ixLHdjla jd¾;d jkafka b;d,sfhks.

b;d,sfhka frda.Ska 9172la jd¾;d jk w;r bka mqoa.,hka 463 fofkl= urKhg m;aj ;j;a mqoa.,hka 724 fofkl= iqjh ,nd isákjd.

ol=Kq fldßhdfjka frda.Ska 7478la jd¾;d jk w;r urK 54la o iqjh ,enQjka 166lao jd¾;d jkjd.

brdKfhka frda.Ska 7161la jd¾;d jk w;r bka mqoa.,hka 237la Ôú;laIhg m;aj we;s w;r ;j;a mqoa.,hka 2394 fofkl= iqjh ,nd ;sfnkjd.

frda.SKa 1412 fofkl= m%xYfhka jd¾;d jk w;r bka 12 fofkl= iqjh ,nd ;j;a 30 fofkl= urKhg m;aj ;sfnkjd.

iamd[a[fhka frda.Ska 1216la jd¾;d jk w;r urK 29la iy iqjh ,enQjka 32la jd¾;d jkjd.

c¾uksfhka frda.Ska 1178lao urK 2lao iqjh ,enQjka 18lao jd¾;d jkjd.

wfußld tlai;a ckmofhka fldúâ 19 je,§fuka mqoa., urK 22la jd¾;d jk w;r frda.Ska 624 fofkl= jd¾;d jkjd.

bka mqoa.,hka 15 fofkl= iqjh ,nd we;s njhs jd¾;d jkafka.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...