පෑලියගොඩ, වත්තල සහ මහරට පැය 24ක් ජල සැපයුම අත්හිටුවේ

0 136

mE,shf.dv” j;a;, yd uyr we;=¿ m%foaY /ilg wo^10& fmrjre 8 isg meh meh 24 l ld,hla c, iemhqu w;aysgqjk nj cd;sl c,iïmdok yd c,dmjyk uKav,h mjikjd.

tu uKav,h jeäÿrg;a lshd isáfha úÿ,sn, uKav,fha imq.ialkao úÿ,s Wmfmdf,ys yÈis w¿;ajeähdjla fya;=fjka fuf,i c, iemhqu w;aysgqjk njhs.

ta wkqj mE,shf.dv” j;a;,” cd – we,” lgqkdhl” iSÿj k.riNd n,m%foaYj,g tu ld,h ;=<§ c, iemhqu w;aysgqjkq we;s.

le<‚h” j;a;,” ìh.u” uyr” fodïfma” cd-we, m%dfoaYsh iNd n,m%foaYh iy .ïmy m%dfoaYSh iNd n,m%foaYfha fldgilg o wo Èkfha c, iemhqu w;aysgqjk njhs tu uKav,h m%ldY lf<a.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...