වැලි ප්‍රවාහන බලපත්‍ර ක්‍රමය යළිත් ලබන සඳුදා සිට

0 121

je,s m%jdyk n,m;% l%uh ,nk iÿod isg kej; wdrïN lsÍug rch ;SrKh lr ;sfnkjd.

N+ úoHd iólaIK yd m;,a ld¾hdxYfha iNdm;s wkqr j,afmd, uy;d mejiqfõ je,s leŒï isÿlrk md¾Yjhgu m%jdyk n,m;%h ksl=;a lsÍu ta wkqj kej; wdrïN flfrk njhs.

n,m;a l%uh bj;a lsÍu yuqfõ uyd mßudKfhka je,s f.dvoeófuka mßirhg jk ydksh i<ld n,m;a l%uh h<s wdrïN lsÍug mshjr .;a nj Tyq i|yka l,d.

fï w;r je,s m%jdyk n,m;a ksl=;a lsÍu iïnkaO cx.u ÿrl:k wema,sflaIkh ,nk uehs udih jkúg y÷kajd§ug wfmalaId lrk njo wkqr j,afmd, uy;d lshdisáhd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...