ගංජා වගාකළ සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

0 865

kdúl yuqodj iy yïnkaf;dg fmd,sia ¥IK u¾ok tallh tlaj Bfha ^10& u;a;, m%foaYfha isÿ l, fidaÈis fufyhqulska ryis.;j foaYSh .xcd j.dl< iellrejka fofofkla w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

ol=Kq kdúl úOdkfha kdúlhska msßila yïnkaf;dg fmd,sia ¥IK u¾Ok tallh yd tlaj fuf,i u;a;, m%foaYh flakaø lr .ksñka isÿ l ;sfnkjd.

b;d ryis.; f,i j.d lr ;snQ fuu foaYsh .xcd fyak fidhd .ekSug tys§ iu;ajQ njhs kdjls yuqodj mjikafka.

tys§ iellrejka fofofkla w;awvx.=jg .;a w;r” foaYSh .xcd me, 200 la yd iellrejka i;=j ;sî foaYShj ksIamdokh lrk ,o .sks wúhla ^fldgk ;=jlal=jla& o w;awvx.=jg .kakd f.k ;sfnkjd.

w;awvx.=jg .kakd ,o iellrejka wjqreÿ 29 ;a 35;a w;r jhiaj, miqjk wïn,kaf;dg iy nrjl=Uql hk m%foaYj, mÈxÑlrejka njg wkdjrKh lr.kakd ,o w;r” ta wkqj w;awvx.=jg .kakd ,o iellrejka fofokd” foaYsh .xcd me, f;d.h iy .sks wúh ms<sn| bÈß úu¾Yk isÿ lsÍu i|yd yïnkaf;dg fmd,sish fj; Ndr§ ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...