ලංකාවේදීම කොවිඩ් 19 ආසාධනය වූ පළමුවැන්නා හමුවෙයි

0 1,748

fldúâ 19 fyj;a kj fldfrdakd ffjrih wdidokh jQ m<uq YS% ,dxlslhd  furáka jd¾; jkjd.

wod< mqoa.,hd ixpdrl u. fmkajkafkl= njhs jd¾;d jkafka.

jhi wjqrqÿ 50la muK jk fuu mqoa.,hd YS% ,dxlslfhla.

wod< mqoa.,hd fï jk úg IDH WK frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd.

ieliys; frda. ,laI fya;=fjka miq.sh 9 jeksod wod< ixpdrl u. fmkajkakd IDH WK frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd.

Tyq miq.sh Èkj,§ b;d,sfha isg meñKs ixpdrlhka msßilg u. fmkajd we;s njghs jeäÿrg;a f;dr;=re jd¾;d jkafka.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...