වන්නි මැතිවරණ කොට්ඨාසයෙන් මහ මැතිවරණයට එන TNA අපේක්‍ෂකයන් නම් කරයි

udOj l=,iQßh - jjqkshdj

0 999

t<efUk md¾,sfïka;= ue;sjrKfha§ jkaks ue;sjrK fldÜGdYh fjkqfjka ;rÕ lrk lKavdhu fou< cd;sl ikaOdkh úiska kï fldg we;s nj tu ikaOdkfha idudðlhska mjikjd.

tu idudðlhka lshd isáfha b,xf.hs ;ñ,a wriq lÉÑ mlaIh” fgf,da ixúOdkh yd maf,dÜ ixúOdkfhka iukaú; fou< cd;sl ikaOdkh jkaks ue;sjrK fldÜGdYh fjkqfjka 9 fofkl=f.ka hq;= ish lKavdhu kï fldg we;s njhs.

jjqkshdj” ukakdru yd uq,;sõ hk Èia;%slalhka ;=fkka iukaú; jkaks ue;sjrK fldÜgGdYh fjkqfjka b,xf.hs ;ñ,a wriq lÉÑ mlaIfhka ysgmq md¾,sfïka;= uka;%Sjreka jk pd¾,aia ks¾u,kdoka” Ysjm%ldYï Ysjfudayk” Ydka;s ialkaOrdcd yd ysgmq W;=re m<d;a iNd  fi!LH wud;H moaukdoka i;H,sx.ï hk uy;au uy;aóka kï fldg we;s njo mlaI ksfhdað;hska jeäÿrg;a lshd isáhd.

fgf,da mlaIh fjkqfjka ysgmq md¾,sfïka;= uka;%S yd fgf,da mlaI kdhl fi,ajï wfvlal,kdoka” ysgmq md¾,sfïka;= uka;%Sjrfhl= jk úfkda fkdayodr,sx.ï yd ysgmq W;=re m<d;a iNd uka;%S fi,aÈ,akdoka uhqrka hk uy;ajreka kï lr ;sfnkjd.

maf,dÜ ixúOdkh fjkqfjka ysgmq W;=re m<d;a iNd uka;%S ð’á ‘,sx.kdoka yd mlaIfha Wm iNdm;sjrfhl= jk lkaohshd Ysj,sx.ï uy;d kï fldg we;s njhs fou< cd;sl ikaOdkh mejiqfõ.

jkaks ue;sjrK fldÜGdYh fjkqfjka md¾,sfïka;= ksfhdað;hska yh fofkl= f;dard m;a lr .ekSug kshñ;hs.

miq.shjr md¾,sfïka;= ue;sjrKfha§ jkaks ue;sjrK fldÜGdYfhka fou< cd;sl ikaOdkh fj; wdik y;rlao” ßIdâ nÈhq§ka uy;d kdhl;ajh ork iuia; ,xld uyck fldx.%ih fj; tla wdikhla yd Y%S ,xld ksoyia mlaIh fj; wdikhla jYfhka fn§ f.dia ;sì‚.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...