සියලුම සරසවි සති දෙකකට වැසේ – දිවයින පුරා සියලුම පෙර පාසල් දින නියමක් නොමැතිව තාවකාලිකව වැසේ

0 279

Èjhsfka ish,u úYajúoHd, fyg^14& isg i;s foll ld,hla i|yd jid ;enug úYajúoHd, m%;smdok fldñika iNdj ;SrKh lr ;sfnkjd.

tu fldñika iNdfõ iNdm;s fcHIaG uydpd¾h iïm;a wur;=x. uy;d lshd isáfha fldúâ-19 fyj;a fldfrdakd ffjrifha jHdma;sh wju lsÍu i|yd fuu mshjr .;a njhs.

fï w;r rcfha ish¨u mdi,a wo^13& isg wfma%,a 20 jkod olajd jid oeóug rch Bfha ;SrKh lrkq ,enq w;r Èjhsfka ish¨u fn!oaO oyïmdi,ao wfm%a,a ui 26 jkod olajd jid ;eîug fn!oaO lghq;= flduidßiajrhd ;SrKh lrkq ,enqjd.

tfiau ish¨u fm!oa.,sl iy w.ro.=re hgf;a mj;sk cd;Hka;r lf;da,sl mdi,ao fyg^14& isg wfma%,a 20 jk Èk olajd jid ;eîug Bfha ;SrKh lrkq ,enqjd.

fï w;r ish¨u fm!oa.,sl Wmldrl mka;so bÈß i;s foll ld,h ;=< fkdmj;ajk f,i jD;a;Sh foaYlhkaf.a ix.uh b,a,Sula lrkq ,enqjd.

tfiau Èjhsk mqrd ish¨u fmr mdi,a ;djld,slj jidoeóug mshjr f.k we;s nj ldka;d yd <ud lghq;= iy iudc wdrlaIK wud;HxYh mjikjd.

úIh Ndr wud;H mú;%d jkakswdrÉÑ uy;añhf.a Wmfoia u; fuu mshjr .ekqK njhs tu wud;HxYh lshd isáfha.

ta wkqj fï iïnkaOfhka ish¨u m<d;aj, mOdk f,alïjreka oekqj;a lr wo^14& isg fuu jdrfha fmr mdi,a ksjdvqj wdrï lrk f,i;a oekqï § ;sfnkjd.

fmr mdi,a kej; wdrïN lrk Èkh miqj oekqïfok njhs ldka;d yd <ud lghq;= iy iudc wdrlaIK wud;HxYH lshd isáfha.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...