දකුණු කොරියාවෙන් ඉතාලියෙන් සහ ඉරානයෙන් මගීන් රැගෙන ඒම තාවකාලිකව නවත්වයි

0 93

brdkh” b;d,sh iy ol=Kq fldßhdfjka u.Ska f.kajd fkd.kakd f,i ish¿u .=jka iud.ïj,g Y%S ,xldfõ isú,a .=jka fiajd wêldßh Wmfoia § ;sfnkjd.

isú,a .=jka fiajd wêldßh ioyka lf<a fyg^14& isg i;s foll ld,hla fuu ;SrKh n,d;aul njhs.

fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;df.a Wmfoia u; fuu ;SrKh f.k ;sfnkjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...