ඕස්ට්‍රේලියානු ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයාටත් කොවිඩ්-19

0 1,116

´iafÜ%,shdkq iajfoaY lghq;= wud;H mSg¾ vgka go fldúâ-19 fyj;a fldfrdakd ffjrih wdidokh j we;ehs ;yjqre jQ nj úfoia udOH jd¾;d lrkjd.

wud;Hjrhd ksfõokhla ksl=;a lrñka mjid isáfha wêl WIaK;jh yd W.=f¾ fõokdj ksid ;uka fi!LH fomd¾;fïka;=j yd blauKska iïnkao jQ njhs.

úfoia udOH mjikafka fï jk úg wud;Hjrhd wjYH m%;sldr i|yd frday,a .; lr we;s njhs.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...