මහජනයා ගැවසෙන උත්සව තහනම්-නිරෝධායනයට වි‍රුද්ධ වුණොත් වරෙන්තු නැතුව අත්අඩංගුවට

0 222

rch úiska jydu l%shd;aul jk mßÈ uyck;dj úYd, jYfhka .ejfik fmdÿ fyda fm!oa.,sl uÜgfuka meje;aùug iqodkï lr we;s ish¨‍u m%isoaO /iaùï” W;aij wdÈh ;ykï lsÍug mshjr f.k ;sfí.

fï iïnkaOfhka Yíojdysks hka;% fhdod .ksñka iEu fmd,sia n,m%foaYhlu ish¨‍ ck;dj oekqj;a lsÍug jevn,k fmd,siam;sjrhd úiska ish¨‍ fmd,sia ia:dk oekqj;a lr we;ehs fmd,sia udOH fldÜGdih ksfõokhla ksl=;a lrñka mjihs.

f,dal fi!LH ixúOdkh úiska f,dal jix.; ;;a;ajhla njg m%ldY lr we;s ‍fldfrdakd jix.;h ,xldj ;=< je<elaùu i|yd 1897 wxl 3 orK frda. ks‍frdaOdhk yd je,elaùfï wd{d mkf;a úêúOdkj,g wkqj frda. ksfrdaOdhk fr.=,disj,g mgyeksj lghq;= lrk ´kEu ;eke;af;l= fmd,sia ks,Odßfhl= úiska jfrka;= fkdue;sj w;awvx.=jg .ekSu i|yd m%;smdok i,id we;.

tfukau oKav kS;s ix.%yfha 16 jk mßÉfÊofha uyck fi!LH yd wdrlaIdjg tfrysj jerÈ hgf;a 262 orK Ôú;hg wka;rdodhl jq hï frda.hla fndaùu me;srùug ;=vqfok fkdie,ls,su;a l%shd yd 263 j.ka;sfha i|yka Ôú;hg wka;rdodhl jq frda.hla fndaùu me;sr ùug ;=vqfok oafõY iy.; l%shd fukau 264 orK frda. ksfrdaOdhk Í;shlg wlSlre ùu hk j.ka;s hgf;a frda. ksfrdaOdhk iïnkaOfhka jerÈ olajd we;.

ta ish¨‍u jerÈ iïnkaOj fmd,sia ks,Odßfhl=g jfrka;= fkdue;sj w;awxv.=jg .; yels fjhs.

by; jerÈ m%;smdok hg‍f;a hï mqoa.,fhla w;awvx.=jg .;fyd;a wem ,nd§u iïnkaOfhka wem mkf;a m%;smdokj,g wod, úh hq;= w;r tu mkf;a 6 – 1 j.ka;sh wkqj isÿ lrk jrola iïnkaOfhka uyck m%;spdrh iduh lvùula úh yels njg wod, ‍fmd,sia:dkfha ia:dkdêm;sjrhdf.a u;h jkafka kï wem ,ndfkd§ iellre fyda ielldßh wêlrKhg bÈßm;a l< yelshs.

tu mkf;a 14 j.ka;sh wkqj tu ldrKd u; ufyaia;%d;ajrfhl= úiska wem ,ndfkd§ rlaIs; nkaOkd.dr .;lsßfï yelshdj o mj;sk nj fmd,Sish mjihs.

;jo 1979 wxl 15 orK wmrdO kvq úOdk ix.%yfha 107 ^1& j.ka;sh m%ldrj hï ix{h jrola isÿ lsÍfï je,elaùfï ld¾h i|yd iEu idu ks,Odßfhl= úiskau ueÈy;a ù l%shdlrkq ,eìh yelshs.

th ;udf.a Wmßu yelshdj fhdod je,elaúh hq;=hs.

ta wkqj hï ;eke;af;la frda. ‍ksfrdaOdhkh yd je,elaùfï wd{d mk; hgf;a m%;smdok ‍fyda frda. ksfrdaOdhk fr.=,dis W,a,x>kh lrkafka kï b;d oeäj kS;sh l%shd;aul lrk nj;a fmd,Sish i|yka lrhs.

wo jk úg Y%S ,xldj ;=< fldfrdakd ffjrih wdidokh ù we;s njg y÷kd.;a ;eke;a;ka 10 fofkl= frdy,a .;j ffjoH wëlaIKh hgf;a m%;sldr ,nhs.

Source : Adaderana.lk

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...