සඳුදා රජයේ නිවාඩු දවසක්

0 579

ud¾;= ui 16, tkï fyg Èkh rcfha” nexl= iy fjf<| ksjdvq Èkhla f,ig rch úiska m%ldYhg m;a lr ;sfnkjd’

ta fï jk úg YS% ,xldj ;=< fldfrdakd ffjirh iïnkaOfhka mj;sk ;;a;ajhg ie,ls,a,g .ksñks’

fi!LH wxYj, Wmfoia ie,ls,a,g .ksñka tu ;SrKh .ekqKq njhs rdcH mßmd,k iajfoaY lghq;= m<d;a iNd iy m<d;a md,k wud;H ckl nKavdr f;kakfldaka uy;d; mjikafka’

tfiau cd;sl WoHdk” WoaNso WoHdk iy i;afjdaoHdk o bÈß i;s foll ld,hla uyck;d;jg újD;; fkdlrk njhs mßir yd jkÔú iïm;; wud;HxYh mjikafka’

mskakj, w,s wkd:d.drh” ÍÈ.u i*dß WoHdkh hk wdh;ko Bg we;=<;a jkjd’

tfiau YS% ,xld úfoaY fiajd kshqla;s ld¾hdxY mqyqKq uOHia:dkhkays mqyqKq mdGud,djkao miq.sh 13 jkod isg ud¾;= ui 31 jk Èk olajd ish¨ mqyqKq mdGud,djka ;djld,slj kj;d mqyqKq,dNSkag ksjdvq ,nd§ ;sfnkjd’

ta Covid-19 fya;=fjka rg ;=< we;sj ;sfnk ;;a;ajh i,ld tu mdGud,djka yodrkq ,nk mqyqKq,dNSkaf.a wdrlaIdfjkqfjka njhs úfoaY fiajd kshqla;s ld¾hdxYh mjikafka’

ta wkqj ish¨u mdGud,jka ;djld,slj w;aysgqfjk w;r fkajdislj /£ isák ish,u mqyqKq,dNSkag ;u ksfjiaj,g hdug wjYH mshjr .kakd f,igo ld¾hdxYh oekqïfokq ,enqjd’

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...