කොරෝනා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 12ක් දිවයින පුරා

0 717

fldúâ – 19 fyj;a kj fldfrdakd ffjrih jHdma;ùu je<elaùu i|yd Èjhsk mqrd ksfrdaOdhk uOHia:dk 12 la ia:dms; lr we;s nj Y%S ,xld hqo yuqodj mjikjd.

fmdïfmuvq” mQkdks” lkaoldvq” mksÉpkal¾ks” uhshkal=,ï ys msysá Y%S ,xld cd;sl wdrlaIl n,uq¿j” fndrjej” .,alkao” lyf.d,a,” Èh;,dj hqo yuqod frday, iy Èh;,dj .euqKq fyajd n,ld l|jqf¾ tu ksfrdaOdhk uOHia:dk msysgqjd we;s njhs hqo yuqodj i|yka lf<a.

tfukau ish¨‍ myiqlïj,ska hq;a ksfrdaOdhk uOHia:dk folla oïñkak iy rkagefò m%foaYj, o ia:dms; lr ;sfnkjd.

tu uOHia:dkj, j¾.SlrKh lrk ,o mqoa.,hka 1,723 fofkl= ksfrdaOdhkhg ,la lsÍu fï jkúg;a wdrïN lr we;s w;r úfoaYslhka 8 fofkl=o ta w;r jkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...