ඌව වෙල්ලස්ස සරසවියේ නවක සිසුන් බදවාගැනීම කල්යයි

0 122

W!j fj,a,iai úYajúoHd,fha kjl isiqka nojd.ekSu kej; oekqï fok ;=re l,a oud ;sfnkjd.

tys Wml=,m;s uypd¾h chka; ,d,a r;akfialr uy;d lshd isáfha kjl isiqka n|jd .ekSu fï ui 23 jk Èk isÿ lsÍug kshñ;j ;snQ njhs.

flfia fj;;a kj fldfrdakd ffjhsrih me;sr hdfï wjodkï ;;a;ajh fya;=fjka fuu ;SrKh f.k ;sfnkjd.

2018 jif¾ wfmdi Wiia fm< úNd.h iu;a jQ isiqkqhs fuf,i W!j fj,a,iai úYajúoHd,hg nojd .ekSug kshñ;j ;snqfKa.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...