රියදුරු බලපත්‍ර ආශ්‍රිත කටයුතු සහ විභාග අත්හිටුවයි

0 117

ßhÿre n,m;% ,nd.ekSu” w¨‍;alsÍu fyda ta wdY%s; lghq;= i|yd fõryer ßhÿre n,m;a m%Odk ld¾hd,hg fyda Èia;%sla ld¾hd, fj; meñKSu iSud lr ;sfnkjd.

fyg isg ,nk 31 olajd tu iSudjka n,meje;afjkq we;s.

fldúâ khskaàka fyj;a kj fldfrdakd ffjrifha jHdma;sh wju lr .ekSfï wruqKska m%jdyk l<ukdlrK fiajd wud;HxYh yd fudag¾ r: m%jdyk fomd¾;fïka;=j tlaj fuu ;SrKh f.k we;s nj i|yka.

tfukau  fyg isg  t,efnk 31 olajd ld,h ;=, oekgu;a Èk yd  fõ,djka ,nd § we;s ish¨‍ ßhÿre n,m;a ,sÅ; yd m%fhda.sl mÍlaIK o wj,x.= lr ;sfnkjd.

wod< ld, iSudj ;=, ld,h §¾> lsÍug kshñ; ßhÿre n,m;a yd ;djld,slj wj,x.= lrk ,o mÍlaIK i|yd ,nd fok úi÷u ms<sn|j bÈßfha§ oekqï fokq we;s.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...