දේශීය නිෂ්පාදිත ගිනි අවියක් සමඟ සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට

0 125

pdjlÉfÉßh” fjâvqldvq m%foaYfha isÿl, mduqr ixpdrhl§ fldgk ;=jlal=jla iuÕ iellrefjl= kdúl yuqodj Ndrhg .kakd ,o nj kdúl yuqodj mjikjd’

W;=re kdúl úOdkhg wh;a kdúlhska msßila isÿ lrkq ,enQ mduqr ixpdrhla w;r;=r§  pdjlÉfÉßh” fjâvqldvq m%foaYfhaÈ  h;=re meÈhlska .uka.;a ieliys; mqoa.,fhla ksÍla‍IKh lr ;sfnkjd’

ta wkqj isÿ l< fidaÈis lsÍfï§ n,m;% fkdue;s foaYShj ksIamdÈ; fldgk ;=jlal=jla” Bhïfnda, 08 la” fjä fnfy;a .%Eï 10 la nhsisl,a fnda, 30 la iy úÿ,s mkaoula fidhd .ekqKq njhs kdúl yuqodj mjikafka’

tys§ mqmqrK øjH iy h;=remeÈh iu. wod, mqoa.,hd kdúl yuqod Ndrhg .ekSug lghq;= lrk ;sfnkjd’

fuf,i kdúl Ndrhg .;a mqoa.,hd mQkÍka m%foaYfha mÈxÑlrefjl= nj y÷kdf.k we;s njhs kdúl yuqodj mjikafka’

iellre iu. kdúl Ndrhg .;a mqmqrK øjH iy h;=re meÈh bÈß úu¾Yk lghq;= i|yd mQkßka fmd,sia ia:dkh fj; Ndrÿka njhs kdúl yuqodj lshd isáfha’

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...