ශ්‍රී ලංකාවේ Covid-19 ආසාදිතයින් ගණන 43 දක්වා ඉහළට

0 708

fldfrdakd wdidÈ; frda.Ska ;j;a 9 fofkl= y÷kdf.k we;s nj Covid-19 me;sÍu je<elaùfï cd;sl l%shdkaú; uOHia:dkh mjikjd.

ksfõokhla ksl=;a lrñka tu uOHia:dkh mjikafka ta wkqj fï jk úg y÷kdf.k we;s uq¿ frda.Skaf.a ixLHdj 43 olajd by< f.dia we;s njhs.

ta wkqj Bfha^17& Èkh ;=< muKla frda.Ska 15 fofkl= y÷kdf.k ;sfnkjd’ th fï jk úg tlaÈkla ;=<§ jd¾;d jQ jeäu wdidÈ;hska ixLHdj jkjd.

fï w;r fldfrdakd ffjrih je<£ we;s njg ielmsg mqoa.,hka 220 fofkl= frday,a.;j m%;sldr ,nk njo jd¾;d jkjd.

flfia fj;;a hqo yuqodj mjikafka úfoia rgj, isg Èjhskg meñ‚ 1500;a 2000;a w;r m%udKhla fuf;la ksfrdaOdhk l%shdj,shg yiq fkdjQ fkdue;s njhs.

 

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...