ජනපති ජාතිය අමතයි – පරිප්පු කිලෝවක උපරිම සිල්ලර මිල 65යි සැමන් ටින් එකක් රු. 100යි

0 346

ck;dj ;ud flfrys ;enQ úYajdih lsisÿ wdldrhlska lv fkdlrk nj ckdêm;s f.daGNh rdcmlaI uy;d mjikjd.

ta uy;d fï nj lshd isáfha Bfha^17& cd;sh wu;d isÿ l< úfYaI m%ldYfha§hs.

fï jk úg rfÜ mj;sk ;;a;ajh iïnkaOfhka wkjYH f,i l<n, úh hq;= ke;s nj;a rg iqrlaIs; nj;a ckdêm;sjrhd tys§ lshd isáhd.

ck;dj ;=< wksis ìhla we;s fkdl< hq;= hehs mejiQ ckdêm;sjrhd ,xldjg ffjrih we;=¿ùug yd th rg ;=< me;s hdug we;s bvlv wju lsrSug mshjr f.k we;s njo lshd isáhd.

Bg wod< lghq;= fï jk úg;a Èh;a lr we;s njhs ckdêm;sjrhd jeäÿrg;a mejiqfõ.

ck Ôú;h myiq lsÍu i|yd mßfNdack ;;a;ajh ;yjqre l< hq;= nj;a ta wkqj iy,a iemhqu ia:djr lr we;s nj;a wfkl=;a lghq;= o wju ñksia m%cdjla fhdod isÿ lsÍug ie,iqï lr we;s njo ckdêm;sjrhd lshd isáhd.

mßmamq lsf,dajla i|yd remsh,a 65la jeks Wmßu ñ,lao ieuka áka tlla remsh,a 100lg ,nd§ug lghq;= lrk njo bÈßfha§ ;j;a iyk /ila ck;djg ,ndfok njo ckdêm;sjrhd tys§ lshd isáhd.

tfiau nexl= yd uQ,H wdh;k úiska ,nd§ we;s Kh wh lsÍu udi 6lg k;r lrk f,i okajd we;s njo ckdêm;sjrhd cd;sh wu;d isÿ l< úfYaI m%ldYfha§ lshd isáhd.

ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI uy;d cd;sh wu;d isÿ l< iïmQ¾K úfYaI m%ldYh my;ska krUkak.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...