පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයට සහ කොච්චිකඩේ පොලිස් බලප්‍රදේශයට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

0 126

mq;a;,u Èia;%slalhg iy ó.uqj fldÉÑlfå fmd,sia n,m%foaYhg fmd,sia we¢ßkS;sh mekùug fmd,sish wjOdkh fhduq lr ;sfnkjd.

ta wkqj wo^18& miajre 4’30 isg mq;a;,u Èia;%slalhg fmd,sia we¢ß kS;sh l%shd;aul jk njhs ksfhdacH fmd,siam;s wð;a frdayK uy;d lshd isáfha.

ta uy;d lshd isáfha fldfrdakd ffjri wdidok ;;a;ajhg ie,ls,a,g f.k fuu mshjr .;a njhs lshd isáfha.

ta wkqj y,dj; fmd,sia n,m%foaYfha udrú,” udoïfma’ fldiaj;a; oxfldgqj” wdrÉÑlÜgqj hk m%foaYj,g;a mq;a;,u fmd,sia n,m%foaYfha uqkao,u” Wvmamqj” l,amsáh” kj.;af;a.u” m,a,u” l¿jr.iajej” wdKuvqj” jkd;ú,a¨‍‍j iy id,shjej hk fmd,sia n,m%foaYj,g wu;rj ó.uqj fldÜGdifha fldÉÑlfå fmd,sia n,m%foaYhg kej; oekqïfok;=re fmd,sia we¢ß kS;sh l%shd;aul njhs ksfhdacH fmd,siam;sjrhd lshd isáfha.

tu ld, iSudfõ§ lsisÿ mqoa.,hl=g l=uk fya;=jla ksidj;a ud¾.j, .uka lsÍu fjk;a lghq;=j, ksr; ùu ;ykï jk nj;a frda. ksfrdaOdhk iy frda. je<elaùfï wd{d mkf;a fuu ffjrih me;sÍu je<elaùu i|yd fuu l%shd ud¾..kq ,nk njhs wð;a frdayK uy;d jeäÿrg;a lshd isáfha.

fuu ld, iSudfõ§ md¾,sfïka;= ue;sjrKfha kdufhdackd Ndr§fï lghq;= isÿ lsÍug ndOdjla keye.

tfukau fmd,sia we¢ß kS;sh n,meje;afjk m%foaY yryd .uka .kakd fmdÿ m%jdyk fiajd w;HjYH fiajd lghq;= isÿ lsÍug yelshs.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...