ආගමන විගමන දෙපාර්තමේනතුව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට

0 538

wdrlaIl rdcH wud;HdxYh hgf;a mej;s wd.uk ú.uk fomd¾;fïka;=j wdrlaIl wud;HdxYh hg;g mjrd ;sfnkjd.

Bg wod< .eiÜ ksfõokh ckdêm;s f.dGdNh rdcmlaI uy;d úiska Bfha m%ldYhg m;a l<d.

wd.uk ú.uk fomd¾;fïka;=j óg fmro wdrlaIl wud;HdxYh hgf;a mej;=Kd.

wk;=rej th pu,a rdcmlaI wud;Hjrhdg wh;a wdrlaIl rdcH wud;HdxYfha úIh m:h hg;g m;a flreKd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...