හිටපු සෞඛ්‍ය ඇමති රාජිත සහ හිටපු මන්ත්‍රී ෆොන්සේකා ගැන CCD විමර්ශනයක්

0 602

fldfrdakd ffjirh jHdma;sh iïnkaOfhka uyck;dj ;=< wksh; ìhla iy le<îula we;s jk wdldrhg lghq;= l< ysgmq md¾,sfïka;= uka;%Sjreka fofofkla iïnkaOfhka fmd,sish úu¾Ykhla wdrïN lr ;sfnkjd.

ysgmq md¾,sfïka;= uka;%Sjreka jk rdð; fiakdr;ak iy ir;a f*dkafiald hk uy;ajreka úiska udOHhg isÿ lrk ,o m%ldYhka iïnkaOfhka fuf,i úu¾Yk wdrïN lr we;s njhs fmd,sish mejiqfõ.

wod< úu¾Ykhka fld<U wmrdO fldÜGdih u.ska isÿ lrkq ,nkjd.

fï w;r oeka meje;afjk udOH idlÉPdjl§ fcHIaG ksfhdacH fmd,siam;s wð;a frdayK uy;d lshd isáfha fï iïnkaOfhka fiùu i|yd fmd,siam;sjrhdf.a Wmfoiau; lKavdhula m;a flreKq njhs.

tfiau tu udOH idlÉPdjg tlaj isák fi!LH wud;H mú;%d jkakswdrÉÑ uy;añh lshd isáfha fndre m%pdr m;=rjk whj¿ka iïnkaOfhka oeä kS;sh ls%hd;aul lrkj njhs.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...