හැටන් ඔය පිටාර ගැලීමෙන් අඹගමුවේ නිවාස 21 ක් ජලයෙන් යටවෙයි

රංජිත් රාජපක්ෂ - හැටන්

0 46

හැටන් සිට මහවැලි ගගට ප්‍රධාන වශයෙන් ජලය ගලා බසිනා හැටන් ඔය පිටාර ගැලිම නිසා ගිනිගත්හේන අඹගමුව ප්‍රදේශයේ නිවාස 21 ක් ජලයෙන් යට වු බව ගිනිගත්හේන පොලිසිය පවසනවා.

හැටන් ඔය යාබදව පහත්බිම් වල පිහිටි නිවාස 21 කට අද (10) අලුයම ජලය ගලා ආ බවයි එම නිවාසඅවල පදිංචිකරුවන් පවසන්නේ.

නිවාසවලට ගලා ආ ජලය අද (10) අලුයම 6 පමණ වන විට බැස ගොස් ඇති අතර, ජලය නිවාස තුලට ගලා ඒම නිසා එම නිවාසවල පදිංචිකරුවන් වැසි ජලය බැස යන තෙක් ඔහුන්ගේ ඥාති නිවාස වල රැදි සිට ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

හැටන් ඔය පිටාර ගැලීමෙන් අඹගමුවේ නිවාස 21 ක් ජලයෙන් යටවෙයි හැටන් ඔය පිටාර ගැලීමෙන් අඹගමුවේ නිවාස 21 ක් ජලයෙන් යටවෙයි හැටන් ඔය පිටාර ගැලීමෙන් අඹගමුවේ නිවාස 21 ක් ජලයෙන් යටවෙයි හැටන් ඔය පිටාර ගැලීමෙන් අඹගමුවේ නිවාස 21 ක් ජලයෙන් යටවෙයි හැටන් ඔය පිටාර ගැලීමෙන් අඹගමුවේ නිවාස 21 ක් ජලයෙන් යටවෙයි හැටන් ඔය පිටාර ගැලීමෙන් අඹගමුවේ නිවාස 21 ක් ජලයෙන් යටවෙයි හැටන් ඔය පිටාර ගැලීමෙන් අඹගමුවේ නිවාස 21 ක් ජලයෙන් යටවෙයි හැටන් ඔය පිටාර ගැලීමෙන් අඹගමුවේ නිවාස 21 ක් ජලයෙන් යටවෙයි හැටන් ඔය පිටාර ගැලීමෙන් අඹගමුවේ නිවාස 21 ක් ජලයෙන් යටවෙයි හැටන් ඔය පිටාර ගැලීමෙන් අඹගමුවේ නිවාස 21 ක් ජලයෙන් යටවෙයි

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...