පුත්තලම, හලාවත සහ කොච්චිකඩේට පැනවූ පොලිස් ඇදිරි නීතිය ඉවතට

පස්වරු 2 සිට නැවත දන්වනතුරු යළි ඇඳිරි නීතිය

0 125

Bfha^18& miajre 4’30 isg n,meje;afjk mßÈ mq;a;,u” y,dj; iy fldÉÑlfâ m%foaYj,g mkjkq ,enQ fmd,sia weÈß kS;sh wo fmrjre 8 jk f;la n,meje;afjk nj fmd,Sish mjikjd.

fldaúâ khsàka fyj;a fldfrdakd ffjrih me;sr hdfï wjOdku ie,ls,a,g .ksñkqhs fuu weÈßkS;sh mkjkq ,enqfõ.

flfia fj;;a uy ue;sjrKfha kdufhdackd bÈßm;a lsÍfï lghq;= ndOdjlska f;drj isÿ lsÍu i|yd weÈß kS;sh fmrjre 8g bj;a flfrk nj i|yka.

fmrjre 8g th bj;a flreK o miajre 2g h<s fmd,sia we¢ß kS;sh mkjk njhs fmd,Sish i|yka lf<A.

mq;a;,u fmd,sia fldÜGdifha mq;a;,u” wdKuvqj” l,amsáh” lrej,.iajej” uqkao,u” kj.;af;a.u” m,a,u” jkd;ú,a¨j” Wvmamqj” fkdfrdÉfpdaf,a” id,shjej hk fmd,sia jiïj,g fuf,i fmd,sia weÈß kS;sh mkjd ;sfnkjd.

tfukau y,dj; fmd,sia fldÜGdifha” y,dj;” oxfldgqj” fldiaj;a;” udoïfma” udrú,” fjkakmamqj” wdrÉÑlÜgqj hk fmd,sia jiïj,g o” ó.uqj fmd,sia fldÜGdifha fldÉÑlfâ fmd,sia jiug o fmd,sia weÈß kS;sh mkjkq ,enqjd.

weÈß kS;sh n,meje;afjk m%foaY yryd .uka .kakd fmdÿ m%jdyk fiajdj,g iy w;HjYH fiajd lghq;= isÿ lsÍug bka ndOdjla fkdue;s nj ioyka.

weÈß kS;sh wo fmrjre 8g bj;a flreK o th bj;alr we;s ld,iSudj ;=<§ ish .uka ìuka iSud lsÍug ck;dj lghq;= l< hq;= njhs fmd,Sish lshd isáfha.

lgqkdhl .=jka f;dgqm, fj; .uka .kakd .=jka u.Ska i|yd muKla .=jka álÜm; weÈß kS;s n,m;%hla jYfhka Ndú; l< yelshs.

ßhÿrkaf.a ßhÿre n,m;% iy wdodhï n,m;% l,a bl=;a ù we;akï tajd hdj;ald,Sk lr .ekSug fï jk úg yelshdjla fkdue;s neúka tjeks lreKq iïnkaOfhka fmd,Sish iykodhs f,i lghq;= lrkq we;s nj o  ksfhdacH fmd,siam;s wð;a frdayK uy;d ioyka l<d.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...