රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශය : මාර්තු 20 සිට 27 දක්වා ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරන්න – රජය තීරණය කරයි

0 192

ud¾;= 20 isg 27 olajd i;shl ld,hla rdcH yd fm!oa.,sl wxY fiajlhska fiajd ia:dkj,g jd¾;d lsÍu wju lsÍu i|yd ÿria: l%ufõohla wkq.ukh lrñka ish ld¾hd,fha rdcldÍ bgqlsÍfï jevms<sfj<la ls%hd;aul lsÍug rch úiska ;SrKh lr ;sfnkjd.

ksfõokhla ksl=;a lrñka rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=j mjikafka fuu ld,iSudj rcfha ksjdvq f,i fkdi,lk w;r 21 iy 22 foÈk muKla idudkH rcfha ksjdvqjla f,i n,meje;afjk njhs.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

fï iïnkaOfhka ckdêm;s f,alï mS.î. chiqkaor uy;d úiska ksl=;a lrk ,o iúia;rd;aul ksfõokh my;ska oelafõ.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 3

You might also like
Comments
Loading...