මහ මැතිවරණය අප්‍රේල් 25 පැවැත්විය නොහැකියි

0 683

rfÜ mj;sk fldfrdakd ffjria ;;a;ajh fya;=fjka wfma%,a ui 25 jkod meje;aùug kshñ;j ;snQ 2020 md¾,sfïka;= ue;sjrKh tÈkg meje;aúh fkdyels nj ue;sjrK fldñifï iNdm;s uyskao foaYms%h uy;d mjikjd.

iNdm;sjrhd fï nj lshd isáfha kdu fhdackd Ndr§fï ld,h wjikaùfuka miqj meje;s udOH yuqjg ue;sjrK fldñika iNdfõ§ tlafjñks.

ta wkqj h<s ue;sjrKh meje;afjk Èkh bÈßfhaÈ oekqï fok njhs uyskao foaYms%h uy;d lshd isáfha.

 

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...