වත්තල සහ ජා-ඇළ පොලිස් බලප්‍රදේශයන්ට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය

0 815

j;a;, iy cd-we, fmd,sia n,m%foaYhkag wo^19& rd;%S 10 isg fmd,sia we¢ß kS;sh mkjd ;sfnkjd.

ksfõokhla ksl=;a lrñka fmd,sia udOH fldÜGdih lshd isáfha rd;%S 10 isg l%shd;aul jk fmd,sia we¢ß kS;sh kej; okajk;=re l%shd;aul njhs.

fï w;r mq;a;,u” y,dj; iy fldÉÑlfâ m%foaYj,g mkjd ;snQ fmd,sia we¢ß kS;sh wo ^19& WoEik 8g ;djld,slj bj;a flreKq w;r h,s miajre 2 isg kej; oekqïfok;=re fmd,sia we¢ß kS;sh mkjd ;sfnkjd.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...