අද පස්වරු 6 සිට මුළු දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය

0 216

wo^20& miajre yfha isg t<efUk i÷od fmrjre yh olajd uq¿ Èjhskgu n,meje;afjk mßÈ we¢ß kS;sh mkjd ;sfnkjd.

ksfõokhla ksl=;a lrñka ckdêm;s ld¾hd,h fï nj lshd isáhd.

fï w;r mq;a;,u” y,dj;” fldÉÑlfâ iy cd-we< iy j;a;, m%foaYj,g mkjd ;snQ fmd,sia we¢ß kS;sh WoEik 9g bj;a lr h<s oyj,a 12 isg ls%hd;aul lrk njhs fmd,sish mjikafka.

 

Hits: 3

You might also like
Comments
Loading...