සියලුම දුම්රිය සේවාවන් සහ තැපැල් සේවාවන් අත්හිටුවයි

0 129

miajre yfha isg uq¿ Èjhskgu we¢ß kS;sh mekùug .;a ;SrKh;a iu. ish¨u ÿïßh fiajdjka miajre 3’30 isg w;aysgqùug ;SrKh lrkq ,enqjd.

ta wkqj we¢ß kS;sh ls%hd;aul flfrk ld,fha§ idudkH ÿïßh ld,igyk ls%hd;aul fkdjk njhs ÿïßh fomd¾;fïka;=j oekqï fokafka.

ÿïßh md,l ueÈßh lshd isáfha wo Èkfha wjika ÿïßh fld<U fldgqfõ isg uyj n,d Odjkh flreKq njhs.

tfiau ish¨u rd;S% ;eme,a ÿïßhka iy ÿr .uka fiajd ÿïßhkao wj,x.= flreKq njhs ÿïßh idudkHdêldßjrhd lshd isáfha.

flfia fj;;a wo^20& fld<Ug meñKs isá u.S ck;dj fjkqfjka ÿïßh lsysmhla Odjkh lrùug lghq;= l< njo idudkHdêldßjrhd lshd isáhd.

ta wkqj m%Odk ud¾.fha ÿïßh ;=kla W;=re ud¾.fha ÿïßh ;=kla iy uqyqÿnv ud¾.fha ÿïßh ;=kla Odjkh lrùug lghq;= fhdod we;s njo ta uy;d lshd isáhd.

fï w;r ;eme,a fufyhqï lghq;=o kej; oekqïfok;=re w;aysgqjk nj ;eme,am;s rxð;a wdßhr;ak uy;d mjikjd.

ta uy;d jeäÿrg;a mjikafka fldaúâ 19 jhsria frda.S ;;a;ajh me;sr hdfï wjodku fya;=fjka úYd, msßilf.a iduQysl ls%hdldrlula f,i isÿ lrk ;eme,a fufyhqï lghq;= mj;ajdf.k hdu wmyiq neúka kej; oekqïfok;=re ish¨ ;eme,a fufyhqï lghq;= w;aysgqùug isÿj we;s njhs.

tfiau úfoaYhkays isg ,efnk md¾i,a iy ;eme,a NdKav uOHu ;eme,a yqjudrefjys r|jd ;ndf.k .efkk nj;a; rfÜ mj;akd ;;a;ajh hym;a w;g yereKq miq fnodyeÍfï lghq;= isÿ lrk nj;a ;eme,am;sjrhd mjikjd.

;eme,am;sjrhd ksl=;a l< ksfõokh my;ska oelafõ.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...