නාවික හමුදාව දෙවනවරටත් කොටුව දුම්රිය ස්ථානය සහ කොළඹ වරාය ප්‍රධාන පිවිසුම ආශ්‍රීත ප්‍රදේශ විෂබීජ හරණය කරයි

0 343

kj fldfrdakd ffjirh rg ;=< jHdma;; ùu je<elaùu i|yd YS% ,xld kdúl yuqodj úiska isÿ lrk ,nk úIîc yrK jevigyka ud,dfõ ;j;a jevigyka lsysmhla Bfha^20& fld<U fldgqj ÿïßh ia:dkh iy fld<U jrdhg we;=¿ jk mßY%hka flakaø lr .ksñka mj;ajd ;sfnkjd.

kdúl yuqodfj ridhksl, Ôj úoHd;aul, úlsrK yd kHIaál ^Chemical, Biological, Radiological and Nuclear& yÈis m%;spdr oelaùu ms<sn| úiska uyck;dj nyq,j .ejfik fld<U fldgqj ÿïßh ia:dkh fojk jrg;a Bfha^20& tys ish¨u mßY%hka wdjrKh jk mßÈ úIîc yrKh lsÍu isÿ lrkq ,enQ njhs kdúl yuqodj mjikafka.

tfiau jrdh mßY%hg we;=¿jk fodrgq m%foaYhka wdYS%jo YS% ,xld kdúl yuqodj úiska úIîc yrK lsÍfï jevigykla Bfha^20& Èkfha§ ls%hd;aul lr ;sfnkjd.

kdúl yuqodj mjikafka fuf,i ckdls¾K ia:dkhkays ffjrih jHdma; ùu j<lajd,Su i|yd úIîc yrK jevigyka ls%hd;aul lsÍug kdúl yuqodj ;jÿrg;a lghq;= lrñka isák njhs.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...